Kancelaria Komornik Bydgoszcz - Rafał Wróblewski

Zasięg działania komornika

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik. (OBSZAR DZIAŁANIA)

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na terenie całego kraju We wniosku wierzyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
(OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA)

Prawo wyboru nie dotyczy egzekucji z nieruchomości oraz spraw, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Zakres działania komornika

Podstawowym zadaniem komornika sądowego jest wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Ponadto komornik może na zlecenie dokonać spisu inwentarza czy zabezpieczyć spadek po zmarłym. Komornicy posiadają także uprawnienia mające na celu ustalenia konkretnego faktu za pomocą instytucji protokołu stanu faktycznego. Komornik może również na wniosek organizatorów licytacji sprawować nadzór nad publicznymi licytacjami, a także doręczać wszelkiego rodzaju korespondencję sądową.

Kancelaria

Celem sprawnego i skutecznego wykonywania powierzonych zadań kancelaria korzysta z najnowocześniejszych systemów informatycznych, m. in.:

  • E-CEPIK – pozwala bezpłatnie ustalić pojazdy mechaniczne dłużnika
  • E-ZUS – ustalenie źródła dochodu dłużnika
  • EKW – ustalenie nieruchomości dłużnika
  • OGNIVO – ustalenie rachunków bankowych dłużnika
  • SISP – ustalenie nr PESEL dłużnika
  • Komornik Online – umożliwia wierzycielowi w prosty i szybki sposób ustalenie aktualnego stanu spraw prowadzonych przez komornika

Komornik kładzie szczególny nacisk na bezpośredni kontakt z dłużnikiem, w związku z tym w każdej sprawie podejmowane są czynności terenowe mające na celu ustalenie jego majątku.